آموزش وردپرس
خانه / مقالات / خلق انرژی مثبت در زندگی

خلق انرژی مثبت در زندگی

چگونه انرژی مثبت وجودمان را افزایش دهیم

از ﻏﯿﺒﺖ ﺗﻬﻤﺖ، ﻗﻀﺎوت ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺣﻮادث ، ﺣﺴﺎدت، ﮐﯿﻨﻪ، دروغ، ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و رﻧﺠﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ، ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. زﯾﺮا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ دور ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺮاﮐﻤﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از …

ادامه نوشته »

چگونه افکار مزاحم را به دام بیندازیم؟

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ روزﻣﺮه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﯾﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﻏﺎﻓﻼﻧﻪ . ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت آﻧﻘﺪر ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺸﺎر روﺣﯽ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن ﺑﺪ …

ادامه نوشته »

تکنیک های آسوده سازی روح وروان

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در آسوده سازی روح وروان تکنیک تخلیه انرژی منفی است. یعنی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل . درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب اﻧﺮژي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺘﺎن را در ﻣﺮاﻗﺒﻪ دارﯾﺪ، ﻗﺪرت ﺑﯿﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎدن آن را ﻫﻢ دارﯾﺪ. دوﻣﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﯿﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎدن این انرژی …

ادامه نوشته »
رفتن به نوارابزار