آموزش وردپرس
خانه / مقالات / ترک عادات بد

ترک عادات بد

خداحافظی با چند عادت بد

زندگی هر یک از ما مجموعه ای از عادات خوب و بد ماست . بعضی از این عادات بد باعث ایجاد تنش های بسیاری میگردد که باید با برنامه و بصورت منظم آنها را ترک و عادتهای خوب را جایگزین آنها کنیم . از جمله این عادات بد میتوان به …

ادامه نوشته »

چگونه عینک بدبینی را از چشم خود برداریم؟

در دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮش ﺑﯿﻦ وﺟﻮد دارد و ﻫﻢ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺪﺑﯿﻦ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎً اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ را دارﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ و اﺗﻔﺎق را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ …

ادامه نوشته »
رفتن به نوارابزار